Revisisonsgeschichte

Revision Zeitstempel Autor Entität Logeintrag
d04d29... Jul 31, 2014, 17:57 Nuria Queralt Rosinach DisGeNET
7e3849... Jul 31, 2014, 17:49 Michel Dumontier Bio2RDF::IProClass REST API: Update object bio2rdf-iproclass
56497b... Jul 31, 2014, 17:47 Nuria Queralt Rosinach DisGeNET
9f3381... Jul 31, 2014, 17:43 Nuria Queralt Rosinach DisGeNET
acd8d5... Jul 31, 2014, 17:41 Michel Dumontier Bio2RDF::IProClass REST API: Update object Download
2b82fc... Jul 31, 2014, 17:32 Nuria Queralt Rosinach DisGeNET
e04063... Jul 31, 2014, 15:36 Mohamed Sherif SemanticQuran
833210... Jul 31, 2014, 15:28 Mohamed Sherif SemanticQuran
ad55da... Jul 31, 2014, 15:25 Mohamed Sherif SemanticQuran REST API: Update object Example resource of the first verse of the first Chapter of Quran
e1dbbc... Jul 31, 2014, 14:27 Sarala Wimalaratne Identifiers.org
096e21... Jul 31, 2014, 14:26 Sarala Wimalaratne Identifiers.org
fe7432... Jul 31, 2014, 13:28 Sarala Wimalaratne Identifiers.org REST API: Update object Identifiers.org VoID description
44adb5... Jul 31, 2014, 13:28 Sarala Wimalaratne Identifiers.org REST API: Update object Identifiers.org Registry
d9b81d... Jul 31, 2014, 13:27 Sarala Wimalaratne Identifiers.org REST API: Update object Identifiers.org SPARQL endpoint
90c9fe... Jul 31, 2014, 13:23 Sarala Wimalaratne Identifiers.org REST API: Update object identifiers-org
cc808d... Jul 31, 2014, 13:22 Sarala Wimalaratne REST API: Update object Identifiers.org SPARQL endpoint
940aca... Jul 31, 2014, 13:21 Sarala Wimalaratne Identifiers.org REST API: Update object identifiers-org
fa8d30... Jul 31, 2014, 13:21 Sarala Wimalaratne Identifiers.org REST API: Update object identifiers-org
7288d4... Jul 31, 2014, 13:19 Sarala Wimalaratne Identifiers.org REST API: Update object Identifiers.org SPARQL endpoint
50952b... Jul 31, 2014, 13:18 Sarala Wimalaratne Identifiers.org REST API: Update object Identifiers.org SPARQL endpoint