Revisisonsgeschichte

Revision Zeitstempel Autor Entität Logeintrag
2a13bd... Oct 22, 2014, 15:36 Robert Forkel CLLD-GLOTTOLOG REST API: Update object clld-glottolog
6b3993... Oct 22, 2014, 15:36 Robert Forkel CLLD-GLOTTOLOG REST API: Update object clld-glottolog
5eaa79... Oct 22, 2014, 15:36 Robert Forkel CLLD-GLOTTOLOG REST API: Update object None
882c00... Oct 22, 2014, 12:17 Robert Forkel CLLD-PHOIBLE
25591c... Oct 22, 2014, 11:56 Robert Forkel CLLD-GLOTTOLOG REST API: Update object clld-glottolog
adcb7f... Oct 22, 2014, 11:56 Robert Forkel CLLD-GLOTTOLOG REST API: Update object clld-glottolog
7c6d0c... Oct 22, 2014, 11:56 Robert Forkel CLLD-GLOTTOLOG REST API: Update object None
4be9a9... Oct 22, 2014, 11:56 Robert Forkel CLLD-GLOTTOLOG CLLD REST API: Create object clld-glottolog
add613... Oct 22, 2014, 08:42 Robert Forkel CLLD-APICS REST API: Update object clld-apics
795d22... Oct 22, 2014, 08:42 Robert Forkel CLLD-APICS REST API: Update object clld-apics
3ef80c... Oct 22, 2014, 08:42 Robert Forkel CLLD-APICS REST API: Update object None
506694... Oct 22, 2014, 08:42 Robert Forkel CLLD-APICS CLLD REST API: Create object clld-apics
c458a8... Oct 22, 2014, 07:33 Robert Forkel CLLD-afbo REST API: Update object clld-afbo
8a1b03... Oct 22, 2014, 07:33 Robert Forkel CLLD-afbo REST API: Update object clld-afbo
0dbac3... Oct 22, 2014, 07:33 Robert Forkel CLLD-afbo REST API: Update object None
0483a1... Oct 22, 2014, 07:16 Robert Forkel CLLD-afbo REST API: Update object clld-afbo
1b1696... Oct 22, 2014, 07:16 Robert Forkel CLLD-afbo REST API: Update object clld-afbo
28d288... Oct 22, 2014, 07:16 Robert Forkel CLLD-afbo REST API: Update object None
9ca6d9... Oct 22, 2014, 07:15 Robert Forkel CLLD-afbo REST API: Update object clld-afbo
1013b1... Oct 22, 2014, 07:15 Robert Forkel CLLD-afbo REST API: Update object clld-afbo