Ιστορικό Εκδόσεων

Έκδοση Timestamp Δημιουργός Οντότητα Μήνυμα καταγραφής
1ccde5... Apr 21, 2015, 11:52 Adrià Mercader Universidade Estadual do Centro-oeste (UNICENTRO) REST API: Create member object
35fb28... Apr 21, 2015, 11:52 Adrià Mercader Universidade Estadual do Centro-oeste (UNICENTRO) REST API: Create member object
cef421... Apr 21, 2015, 11:52 Adrià Mercader Universidade Estadual do Centro-oeste (UNICENTRO) REST API: Create object unicentro
6a03e9... Apr 21, 2015, 11:02 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
4aa41b... Apr 21, 2015, 11:02 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
c90023... Apr 21, 2015, 11:02 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
e1e2f5... Apr 21, 2015, 11:02 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
75bf81... Apr 21, 2015, 11:02 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
5a71e8... Apr 21, 2015, 11:02 ALIADA project REST API: Update object artium
f9474b... Apr 21, 2015, 09:06 Kim A. Jakobsen GovAgriBus Denmark REST API: Update object EXTBI SPARQL Endpoint
4e758a... Apr 21, 2015, 08:44 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
9f716d... Apr 21, 2015, 08:44 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
e0c6bd... Apr 21, 2015, 08:44 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
6173e1... Apr 21, 2015, 08:44 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
0ae53b... Apr 21, 2015, 08:44 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
f04e24... Apr 21, 2015, 08:44 ALIADA project REST API: Update object artium
92761e... Apr 21, 2015, 08:37 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
d1f6c2... Apr 21, 2015, 08:37 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
2b9eea... Apr 21, 2015, 08:37 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org
283bcf... Apr 21, 2015, 08:37 ALIADA project datos-artium-org REST API: Update object datos-artium-org