Breast Cancer Grading Ontology

assigns a grade to a tumor starting from the 3 criteria of the NGS

Daten und Ressourcen

Zusätzliche Informationen

Feld Wert
Quelle http://bioportal.bioontology.org/ontologies/1304
Autor Alexandra Bulzan
Maintainer BioPortal project on behalf of ontology owner.
Zuletzt geändert 10. Oktober. 2013, 19:58 (Etc/UTC)
Erstellt 18. Mai. 2012, 18:32 (Etc/UTC)
links:bioportal-acgt 12
links:bioportal-bdo 13
links:bioportal-canco 34
links:bioportal-efo 17
links:bioportal-ehda 49
links:bioportal-ep 13
links:bioportal-galen 14
links:bioportal-hl7 20
links:bioportal-lnc 22
links:bioportal-mccl_x1 15
links:bioportal-msh 14
links:bioportal-ncit 77
links:bioportal-nemo_x1 10
links:bioportal-nif 32
links:bioportal-nif_cell 16
links:bioportal-nif_dysfunction 15
links:bioportal-odgi 15
links:bioportal-ogi 13
links:bioportal-rcd 14
links:bioportal-rid 13
links:bioportal-sio 13
links:bioportal-sitbac 14
links:bioportal-snomedct 35
links:bioportal-sopharm 12
links:bioportal-syn 10
published-via http://sparql.bioontology.org
sparql-named-graph http://bioportal.bioontology.org/ontologies/BCGO
triples 3780
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus