Έκδοση: 1d9f5267-5edd-451c-a027-839f6c6ec571

Δημιουργός: Anja Jentzsch

Timestamp: Ιούλιος 22, 2011, 14:27 (Etc/UTC)

Μήνυμα καταγραφής:

REST API: Update object geowordnet

Αλλαγές

Σύνολα Δεδομένων

Ετικέτες συνόλων δεδομένων

Ομάδες