Έκδοση: 8361126a-a870-4bec-afd7-11b313db64ab

Δημιουργός: www.ckan.net

Timestamp: Ιούνιος 29, 2012, 08:15 (Etc/UTC)

Μήνυμα καταγραφής:

REST API: Update object CC green updates

Αλλαγές

Σύνολα Δεδομένων

Ετικέτες συνόλων δεδομένων

Ομάδες