Έκδοση: 8e4b8354-7555-4e64-9b3f-aaafa0fceace

Δημιουργός: www.ckan.net

Timestamp: Μάιος 11, 2012, 07:50 (UTC)

Μήνυμα καταγραφής:

REST API: Update object metadata dump in RDFXML

Αλλαγές

Σύνολα Δεδομένων

Ετικέτες συνόλων δεδομένων

Ομάδες