Έκδοση: d90d1979-b59e-4dfa-8998-400114eaf6ea

Δημιουργός: www.ckan.net

Timestamp: Απρίλιος 24, 2012, 02:47 (UTC)

Μήνυμα καταγραφής:

REST API: Update object

Αλλαγές

Σύνολα Δεδομένων

Ετικέτες συνόλων δεδομένων

Ομάδες