Geschiedenis

Revisie Datum stempel Auteur Logboekbericht
8d247e... 10 oktober , 2013, 23:03 None None
08cc4a... 20 augustus , 2013, 09:12 Adrian Pohl
7f8113... 7 maart , 2012, 08:48 Adrian Pohl
78f312... 6 september , 2011, 15:26 Anja Jentzsch REST API: Update object national-diet-library-authorities
cfc950... 15 augustus , 2011, 16:08 Anja Jentzsch REST API: Update object national-diet-library-authorities
b496ff... 23 juli , 2011, 14:24 Anja Jentzsch REST API: Update object national-diet-library-authorities
e6438b... 23 juli , 2011, 13:06 Anja Jentzsch REST API: Update object national-diet-library-authorities
c4736e... 22 juli , 2011, 14:30 Anja Jentzsch REST API: Update object national-diet-library-authorities
2ddceb... 13 juli , 2011, 04:43 KANZAKI Masahide
933fa6... 13 juli , 2011, 04:39 KANZAKI Masahide added lcsh, viaf links
4ca06e... 7 juli , 2011, 15:08 PlanetDataEditor
3c8699... 7 juli , 2011, 13:36 PlanetDataEditor
387deb... 7 juli , 2011, 13:34 PlanetDataEditor
051f21... 7 juli , 2011, 13:31 PlanetDataEditor
d7991a... 7 juli , 2011, 04:46 KANZAKI Masahide