MusicBrainz (zitgist.com)

RDF for artists, records, performances etc., generated from package:musicbrainz.

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://fgiasson.com/blog/index.php/2007/05/22/browsing-musicbrainzs-dataset-via-uri-dereferencing/
Autor Frédérick Giasson
Ndryshuar së fundmi Tetor 11, 2013, 00:22 (UTC)
U krijua Shtator 9, 2010, 21:03 (UTC)
namespace http://zitgist.com/music
triples 60000000
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus